Toespraak 2015  
     
  Menu  
 

Toespraak van de heer Pascal Limpens, voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, ter gelegenheid van de 28e Herdenking op 5 september 2015
 

Veteranen, nabestaanden, dames en heren het is mij een voorrecht u allen vandaag welkom te mogen heten bij de 28e herdenking bij het Nationaal Indië Monument hier in Roermond. Vandaag herdenken wij de gevallenen in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1945–1962.

Met dankbaarheid heet ik welkom de vertegenwoordiging van Zijne Majesteit de Koning, Generaal- majoor van der Louw, de Ridder Militaire Willemsorde, de Majoor Tuinman.

In februari bereikte ons het treurige bericht dat de Ridder Militaire Willemsorde, Verzetsman Cornelis van den Hoek ons is ontvallen, zijn afwezigheid bij onze jaarlijkse herdenking doet ons beseffen hoe intens dierbaar zijn aanwezigheid voor ons allen is geweest. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte, met het verwerken van dit verlies.

Namens de Staten Generaal, de Voorzitter van de Tweede Kamer Mevrouw Van Miltenburg en de Ondervoorzitter van de Eerste Kamer de heer Flierman.

Namens de Ministerraad, De Minister- President, Zijne Excellentie Rutte.

De gevolmachtigde Minister van Aruba Zijne Excellentie Boekhoudt, de gevolmachtigde Minister van Curaçao Hare Excellentie Wiels, de gevolmachtigde Minister van Sint Maarten Hare Excellentie Fleming- Artsen, namens de Strijdkrachten de Commandant der Strijdkrachten Zijne Excellentie Generaal Middendorp, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen, Zijne Excellentie Luitenant- Generaal Hoitink, ‘Veteranen Generaal’ en verzetsheld Zijne Excellentie Luitenant- Generaal buiten dienst Meines, de Gouverneur van de provincie Limburg, de heer Bovens en de Burgemeester van Roermond mevrouw Donders.

Daarnaast heet ik welkom de dragers militaire dapperheidsonderscheidingen, de vertegenwoordigers van de kerkelijke autoriteiten, de diverse Krijgsmachtonderdelen, de vertegenwoordigers van Nationale, Provinciale en Gemeentelijke Overheden en de vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Ik ben mijn welkomstwoord begonnen met de woorden dankbaarheid, omdat onze geëerde gasten aantonen hoeveel erkenning en waardering er bestaat voor de offers die zijn gebracht in de voormalige overzeese rijksdelen.

Het Nationaal Indië Monument heeft in zijn bestaan altijd gestreefd naar het op een waardige manier blijven herdenken van de gevallenen en de instandhouding van het monument. Dat dit is gelukt mag blijken uit de waardering die het bestuur regelmatig ontvangt vanuit de veteranengemeenschap. Onlangs schreef de heer van der Vos uit Maarn ons: ”Ik wil hiermede nog eens benadrukken wat het Monument en de jaarlijkse Herdenking voor de meeste sobats heeft betekend: De belangrijkste ontmoetingsplaats voor degenen die erbij zijn geweest”.

Reeds in 2009 was te lezen in het voorwoord van het programmaboekje van de Nationale Veteranendag:
“Het is dan ook goed te zien dat de jongere veteranen zich steeds actiever manifesteren, en het stokje overnemen van de oudere groepen, die in aantal steeds kleiner worden”.

Dit laatste geldt natuurlijk met name voor de Indië en Nieuw Guinea veteranen die nu een zeer respectabele leeftijd hebben bereikt. Het is immers ook dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland de eerste militairen naar Nederlands Indië stuurde. In de periode 1945-1949 ruim 200.000 militairen, onder wie 95.000 dienstplichtigen en 25.000 oorlogsvrijwilligers uit Nederland, terwijl er 30.000 Nederlandse militairen zijn uitgezonden naar Nieuw Guinea in de periode 1950 – 1962.

De voortzetting van dit monument en het veiligstellen van de herdenking van de gevallenen in de toekomst, is slechts mogelijk met het overnemen van ‘het stokje’ door ons, de jongere generatie. Hiermee bedoel ik niet slechts individuen maar de lokale burgerij die het initiatief heeft genomen en de veteranen gemeenschap in zijn geheel, militairen en gewezen Militairen die het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel hebben deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.

Ik wil u nu een toepasselijk gedicht van Herman van Veen ‘Minuten stilte’ uit zijn gedichtenbundel ‘Sommige Gedichten’ uit 2002 voordragen.
 
 
Je kunt een zakdoek horen vallen

Papa snikt

Op de radio treurige muziek

Mannenstemmen zeggen sombere dingen

Over nooit meer

Klokken luiden papa droogt zijn tranen

Morgen gaan we naar de Maliebaan

Marcheren de soldaten

Oranjeband met leeuw en het soldatenpak

Ze liggen klaar
Gestreken

Mama moet alleen de broek nog persen
Eén koperen knoop aanzetten

Papa poetst zijn kistjes

De baret, draag ik links rechts door de gang

Ik ben mijn vader en voor niemand bang
 
Vandaag herdenken wij de meer dan 6200 militaire gevallenen, tijdens de operaties in het voormalig Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Hun namen vindt u hier ingekerfd in de zuilen van het Nationaal Indië Monument.

Dit bijzondere monument en het monument voor vredesoperaties van het Ministerie van defensie, dienen bovenal de nagedachtenis in ere te houden van hen die niet zijn teruggekeerd, en als teken van erkenning voor de offers die door hen zijn gebracht.

Laten wij vandaag hun verhalen vertellen en hun namen noemen.

Ik wens u allen een waardige herdenking.

Dank u wel


 
  copyright